Baner
Baner
separator

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Naším cieľom je poskytovať inovatívne, čisté a efektívne energetické riešenia pre lepší zajtrajšok.

Manažment spoločnosti Delta Electronics (Slovensko), s.r.o. zameriavajúcej sa na predaj, výrobu, zákaznícky servis a opravy elektrotechnických produktov vyhlasuje túto environmentálnu politiku:

Starostlivosť o životné prostredie patrí medzi hlavné úlohy ľudskej spoločnosti. V rámci tejto filozofie v našej spoločnosti presadzujeme a dbáme o nasledovné:

  • - Rešpektujeme súčasnú a budúcu hodnotu životného prostredia.
  • - Dôsledne dodržiavame záväzky, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy a iných požiadaviek, ktoré sme sa zaviazali plniť v oblasti environmentu.
  • - Naše ciele sa prioritne riadia princípom prevencie a až v druhom rade minimalizáciou prípadných nepriaznivých vplyvov a zabezpečením neustáleho zlepšovania.
  • - Hospodárne narábame s dostupnými zdrojmi energie.
  • - Zvyšujeme povedomie o životnom prostredí poskytovaním vhodných školení našim zamestnancom a motiváciou, aby dodržiavali záväzky vyplývajúce z environmentálnej politiky.


Environmentálna politika DELTA ELECTRONICS (Slovakia)

Spoločnosť sa rozhodla o svojich významných environmentálnych aspektoch nekomunikovať s externými zainteresovanými stranami, pokiaľ o to sami nepožiadajú. O ďalšom postupe rozhodne výkonný riaditeľ spoločnosti po návrhu, ktorý podáva Inžinier pre environment.

Bottom

Mapa 
Bottom