Baner
Baner
separator

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Environmentálna politika je základným dokumentom, ktorý poukazuje na postoj vedenia spoločnosti Delta Electronics (Slovakia), s.r.o. a jej zamestnancov k ochrane životného prostredia pri činnostiach:

VÝROBA, PREDAJ, ZÁKAZNÍCKY SERVIS A OPRAVY ELEKTROTECHNICKÝCH PRODUKTOV

Starostlivosť o životné prostredie vnímame ako jednu z hlavných úloh ľudskej činnosti, preto prioritami environmentálnej politiky našej spoločnosti je:

  • - Dodržiavať všetky legislatívne a iné normy, predpisy a požiadavky, ktoré sme sa zaviazali plniť v oblasti životného prostredia.
  • - Preventívne predchádzať znečisťovaniu ovzdušia, vody, pôdy a nadmernému vytváraniu odpadov. Pri zavádzaní nových technológií a produktov posudzovať možné vplyvy a riziká na životné prostredie.
  • - Dôsledne dbať na hospodárne využívanie všetkých prírodných zdrojov potrebných ku svojej činnosti. Zamerať sa na postupné používanie technológií, ktoré pozitívne prispievajú ku zmierneniu klimatických zmien.
  • - Sústavne znižovať negatívne vplyvy pri realizácii procesov firmy na životné prostredie, zabezpečovať zlepšovanie environmentálneho správania, prevenciu znečisťovania a zlepšovať pracovné prostredie zamestnancov. Dbať o minimalizáciu negatívnych dopadov vlastných činností, produktov a služieb na životné prostredie.
  • - Školeniami a vhodnou motiváciou podporovať zvyšovanie environmentálneho povedomia našich zamestnacov tak, aby bol zaistený ich trvalý odborný rast a zlepšenie ich environmentálneho správania.
  • - Uplatňovať princíp, že každý zamestnanec zodpovedá za kvalitu odvedenej práce, od zamestnancov vyžadovať dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia a vykonávanie činností zahrnutých do systému environmentálneho manažérstva výhradne podľa dokumentovaných postupov.

Táto environmentálna politika vychádza z integrovaného systému manažérstva, ktorý je vo firme zavedený. Dosahovanie zhody s požiadavkami normy STN EN ISO 14001:2016 nás zaväzuje k environmentálnej zodpovednosti voči verejnosti, štátnym orgánom a všetkým našim obchodným partnerom.Environmentálna politika DELTA ELECTRONICS (Slovakia)

Spoločnosť o svojich významných environmentálnych aspektoch s externými zainteresovanými stranami sama aktívne nekomunikuje, pokiaľ o to sami nepožiadajú.
O ďalšom postupe rozhodne výkonný riaditeľ spoločnosti po návrhu, ktorý podáva Inžinier pre environment.

Bottom

Mapa 
Bottom